Polityka prywatności

 1. Wstęp
 2. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
 3. Administratorzy danych
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych
 5. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 6. Zgoda – cofnięcie zgody
 7. Przechowywanie danych osobowych
 8. Odbiorcy danych osobowych
 9. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 10. Bezpieczeństwo danych osobowych
 11. Przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie oraz różnych technologii internetowych
 12. Zmiany w Polityce

 

I. Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka) dotyczy Użytkowników korzystających ze stron internetowych (dalej każda strona nazywana jest Serwisem):

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników, w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę, aby każdy Użytkownik Serwisu wiedział, w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z Serwisu.

W ramach niniejszej Polityki postanowiliśmy opisać ogólnie, w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce znajdują się również informację o tym, jakie prawa przysługują Użytkownikom Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Polityka ma charakter ogólny i prezentuje tylko niektóre kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem Polityki są klauzule informacyjne, które Użytkownik otrzymuje w momencie przekazywania swoich danych osobowych poprzez formularze rejestracyjne lub kontaktowe. Wykorzystywanie plików cookie oraz korzystanie z różnych technologii zostało opisane w Polityce plików cookie.

Niniejsza Polityka obowiązuje od 26.05.2020 r.

II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Niniejsza Polityka opiera się na następujących przepisach:

III. Administratorzy danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu w zakresie danych zbieranych za pomocą formularzy rejestracyjnych oraz kontaktowych udostępnionych w Serwisie oraz danych niezbędnych do rejestracji w Portalach oferowanych przez Serwis mogą być:

Administratorami (współadministratorami) danych osobowych Użytkowników Serwisu w zakresie przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookie oraz innych technologii internetowych, a także w ramach prowadzonych fanpage’y, są:

Dane kontaktowe Inspektorów Ochrony Danych:

IV. Zasady przetwarzania danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

V. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Poszczególni administratorzy mogą przetwarzać dane osobowe Użytkowników Serwisu w celach:

W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, poszczególni administratorzy mogą przetwarzać dane osobowe, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do:

jak również, jeśli posiadają zgodę Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat celów oraz podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych, które są przedstawiane podczas zbierania danych osobowych, jak również są opublikowane w Serwisie oraz na naszych fanpage’ach w serwisach społecznościowych.

VI. Zgoda – cofnięcie zgody

W relacji z Użytkownikiem Serwisu, także w ramach usług oferowanych za jego pośrednictwem, polegających na przekazywaniu informacji handlowych i marketingowych, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług poszczególnych administratorów, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie zgoda Użytkownika może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody może też nastąpić przez tzw. "wyraźnie działanie" np. wynikające z faktu dobrowolnego pozostawienia przez Użytkownika swoich danych i zwrócenie się z prośbą o ofertę marketingową, lub wysłanie zapytania w zakresie określonym w zgodzie.

Dla Użytkowników Serwisu, w tym Klientów oraz Potencjalnych Klientów, wycofanie zgody może nastąpić w każdym momencie – poprzez bezpośredni kontakt z danym administratorem za pośrednictwem kanałów kontaktu wskazanych w klauzuli informacyjnej.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami dla Użytkownika – należy jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak na przykład: otrzymywanie Newslettera, otrzymywanie ofert, reklam lub świadczenia innych usług, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania zgody Użytkownika.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w naszych systemach.

Jeżeli posiadamy dane Użytkowników na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

VII. Przechowywanie danych osobowych

Użytkownik Serwisu ma prawo do uzyskania od nas informacji, jaki jest prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych. Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany w klauzuli informacyjnej.

Szczegółowe informacje na temat okresów przechowywania danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych, które są przedstawiane podczas zbierania danych osobowych, jak również są opublikowane w Serwisie oraz na naszych fanpage’ach w serwisach społecznościowych.

Kwestie przechowywania plików cookie określone zostały w Polityce plików cookie.

VIII. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być udostępnione bądź przekazane:

W przypadku, gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać dane osobowe od Użytkownika, np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów, albo też realizować usługi we własnym imieniu, wówczas staną się odrębnymi administratorami danych, i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych grupy finansowej Volkswagen, stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących, np. Autoryzowanych Dealerów lub Autoryzowanych Partnerów Serwisowych marki Volkswagen.

Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, Użytkownicy podlegać będą odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej lub Fanpage’a. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych poszczególnych stron internetowych.

IX. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Realizujemy prawa Użytkowników Serwisu związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Każdy Użytkownik ma prawo do:

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można przesłać odpowiednio do:

Wioski Użytkownika zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po ich otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę.

W zakresie, w jakim Użytkownik kieruje swoje wnioski, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (adres e-mail, a w przypadku wniosków pisemnych – także adresu korespondencyjnego). Jeżeli wniosek dotyczy korzystania z Serwisu, prosimy o podanie adresu strony internetowej lub informacji o usłudze świadczonej na rzecz Użytkownika oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku (w celu sprawniejszej obsługi wniosku). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

X. Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmujemy wszelkie techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, zagwarantowanie systemu kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy nasz Pracownik mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, dane takie są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.

XI. Przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie oraz różnych technologii internetowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, gromadzimy także dane zawarte w logach systemowych oraz plikach cookie lub wykorzystujemy inne technologie internetowe (np. kody, pixele).

Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie i różnych technologii internetowych znajduje się w Polityce plików cookie.

XII. Zmiany w Polityce

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach będziemy informowali stosownym komunikatem w Serwisie.